สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 199/2562 (ครั้งที่ 2) จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 10,000 เล่ม (ครั้งที่ 2)
จำนวนผู้เข้าชม 263