สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 199/2562 (ครั้งที่3) จ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 10,000เล่ม (ครั้งที่3)
จำนวนผู้เข้าชม 250