สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเลขที่ 162/2562 จ้างปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในอาคารสำนักงานกรมศิลปากรและเปลี่ยนแปลงรุ่นอุปกรณ์ระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
จำนวนผู้เข้าชม 244