สัญญาจ้างทำของ เรื่องพิมพ์หนังสือมรดกศิลป์แผ่นดินไทย จำนวน 2,000 เล่ม
จำนวนผู้เข้าชม 328