ชุดตรวจ ศปม.บก.ทท. ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
จำนวนผู้เข้าชม 45

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ชุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปม.บก.ทท.) ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไป