ตำนานพระอารามหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 929

       กรมศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์ เผยแพร่ และสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ พิจารณาเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง “ตำนานพระอารามหลวง”
ผลงานนิพนธ์ของเจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิพนธ์ทูลเกล้าฯ ถวาย ซึ่งมีเนื้อหาอธิบายถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และที่ตั้งของพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีของชาติ และทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางสังคมและกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น จึงดำเนินการจัดพิมพ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 929คน