ย้อนร้อย...พิธีโล้ชิงช้าในสยาม
จำนวนผู้เข้าชม 902

      การโล้ชิงช้า เป็นประเพณีพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณ พบเห็นทั่วไปในหลายท้องถิ่น บางแห่งอาจเป็นเพียงการละเล่น
เพื่อผ่อนคลาย แต่บางแห่งถือปฏิบัติเป็นพิธีกรรมสำคัญตามความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆ มีนัยสำคัญคือ มุ่งให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์หรือเกิดสิริมงคล แล้วจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีในที่สุด


จำนวนผู้เข้าชม 902คน