นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๕ ก.ย.-ต.ค. ๒๕๕๒ SILPAKORN JOURNAL Vol. 52 No. 5 September - October 2009 ISSN 0125 - 0531
จำนวนผู้เข้าชม 490

  • ย้อนกลับ
  • นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๕ ก.ย.-ต.ค. ๒๕๕๒ SILPAKORN JOURNAL Vol. 52 No. 5 September - October 2009 ISSN 0125 - 0531
นิตยสารรายสองเดือน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในสาระสำคัญต่าง ๆ และ
เพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ

Objectives : To disseminate academic data and information on the arts of Thailand
To conserve and nurture the existing national heritage of Thailand
เจ้าของ (Proprietor) : กรมศิลปากร The Fine Arts Department www.finearts.go.th

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 490คน