นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๒ มี.ค. - เม.ย. ๒๕๕๒ SILPAKORN JOURNAL Vol. 52 No. 2 March - April 2009 ISSN 0125 - 0531
จำนวนผู้เข้าชม 405

  • ย้อนกลับ
  • นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๒ มี.ค. - เม.ย. ๒๕๕๒ SILPAKORN JOURNAL Vol. 52 No. 2 March - April 2009 ISSN 0125 - 0531
นิตยสารรายสองเดือน กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในสาระสำคัญต่าง ๆ และ
เพื่ออนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ

Objectives : To disseminate academic data and information on the arts of Thailand
To conserve and nurture the existing national heritage of Thailand
เจ้าของ (Proprietor) : กรมศิลปากร The Fine Arts Department www.finearts.go.th


จำนวนผู้เข้าชม 405คน