ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓)
จำนวนผู้เข้าชม 709