ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ยกเว้นการเรียกเก็บค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมจากเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อหาประโยชน์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เรียกเก็บค่าเข้าชม และหอสมุดแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)
จำนวนผู้เข้าชม 659