ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

ลูกปัดแบบอินโด-แปซิฟิค (Indo-Pacific Beads)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระเหวัชระ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

“พระพิมพ์ดินเผา แสดงภาพพุทธประวัติ ตอนมหาปาฏิหาริย์” ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ป้อมรูปดาว (Star Fort) สมัยกรุงศรีอยุธยาที่เขาชัยบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"จารึก" บนฐานพระคเณศสำริด พบที่โบราณสถานโบสถ์พราหมณ์ จ.นครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดสรศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มโหระทึกเส้นทางและผู้คนบนพื้นที่จังหวัดน่านในอดีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนที่เมืองท่าโบราณเขาสามแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ศัพท์น่ารู้ก่อนดูพิพิธภัณฑ์ : Definitions Before Visiting the Exhibitions
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง สิมวัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปี ๒๔๔๓ กับความเปลี่ยนแปลงของชาวโคราช เมื่อรถไฟมาถึง
ปัจจุบันเมืองนครราชสีมากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการรถไฟที่สำคัญของภาคอีสาน ในฐานะประตูสู่ภาคอีสาน สถานีรถไฟนครราชสีมาหรือที่ชาวโคราชรู้จักโดยทั่วไปว่า “หัวรถไฟ” เป็นสถานที่มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์ซ่อมรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในคาบสมุทรสทิงพระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

พระนครคีรีในฝีพระหัตถ์สมเด็จครู (ตอนจบ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๖๒ ปี พิธีก่อพระฤกษ์พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปยืนตริภังค์ปางแสดงธรรม พบจากเจดีย์หมายเลข ๓ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไหเคลือบสีเขียว : หลักฐานพบใหม่จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข ๑๔ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระมาลัย ทำไมจึงถือพัด หรือตาลปัตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รูปบุคคลทรงครุฑ จากอโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป)
เรียบเรียงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปืนใหญ่เหล็กของฮอลันดา (Finbanker of Dutch Pattern)
พบที่เมืองพัทลุงที่เขาชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เทคโนโลยีการประปาในกรุงศรีอยุธยาและลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จดหมายเหตุว่าด้วยเรื่อง"เสื่อกกญวนเมืองจันท์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการต่อลมหายใจของผ้าทอมือ
เรียบเรียงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แผ่นเงินดุนรูปธรรมจักรจากเมืองโบราณกันทรวิชัย
เรียบเรียงโดย นางสาวกรกช พาณิชย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันอาสาฬหบูชา จากภาพสลักบนใบเสมา ตอน พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
เรียบเรียงโดย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง @ปราสาทเปือยน้อย
เรียบเรียงโดย นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่นหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ
เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดี ชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีฐาน จากหลักฐานการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี
เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"เมืองเพีย" พัฒนาการทางโบราณคดีจากหลักฐานที่พบ
เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม