ปฏิทินกิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

                  วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น  โดย ท่านผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ซึ่งมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น ร่วมในพิธี

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

26 ก.ค. 2561 -

กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี

                 สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มโบราณคดี กิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

03 ส.ค. 2561 -

กิจกรรมโครงการบริการจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒธรรมตาม พรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง "ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

               วันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการบริการจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒธรรมตาม พรบ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เรื่อง "ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมโชคดี เพลส สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ คน

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

20 ส.ค. 2561 -