ปฏิทินกิจกรรม

องค์ความรู้ : โบราณสถานหมายเลข ๓

Caption

หน่วยงาน: อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี

05 เม.ย. 2567 - องค์ความรู้ : โบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลข ๑ อาคารหลังนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบโล่ง ลักษณะเป็นแนวของฐานโบราณสถานขนาดเล็ก ภายในเป็นห้องก่อด้วยอิฐและศิลาแลง ฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแลง ถัดขึ้นมาเป็นฐานปัทม์ ๑ ชั้น ชั้นบนก่อด้วยอิฐซึ่งลักษณะการก่อสร้างเช่นนี้อาจจะเป็นการก่อสร้างทับซ้อนกันก็ได้ ที่มุมด้านนอกอาคารทุกมุมมีแผ่นหินปักไว้คล้ายกับเป็นใบเสมา และจากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข ๓ นี้ ได้พบพระพิมพ์โลหะที่เป็นพระพิมพ์เนื้อชินตะกั่วจำนวนมาก อาคารหลังนี้มีผู้เสนอแนวความคิดว่าน่าจะสร้างมาก่อนการสร้างปราสาท

คณะครูโรงเรียนวัดโคกเขมา (เวลา 13.30 - 14.30 น.) จำนวน 10 คน

คณะครูโรงเรียนวัดโคกเขมา (เวลา 13.30 - 14.30 น.) จำนวน 10 คน

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
คณะครูโรงเรียนวัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม จำนวน ๑๐ คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

05 เม.ย. 2567 - 05 เม.ย. 2567

คณะจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนา (เวลา 13.00 น.) จำนวน 23 คน

คณะจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนา (เวลา 13.00 น.) จำนวน 23 คน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๒๓ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

28 มี.ค. 2567 - 28 มี.ค. 2567

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563. 192 หน้า. ภาพประกอบ.
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 บท คือ 1.สรรพนามราชาศัพท์ คำขึ้นต้นและคำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ทูล และคำขานรับในการกราบบังคมทูล กราบทูล 2.การใช้ถ้อยคำกราบบังคมทูล กราบทูล ในโอกาสต่างๆด้วยวาจา 3.การใช้ถ้อยคำราชาศัพท์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งตัวอย่าง ภาคผนวก 1-3
495.913
ร419ร
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

28 มี.ค. 2567 -

อบต. บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ (เวลา 14.00 น.) จำนวน 81 คน

อบต. บางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ (เวลา 14.00 น.) จำนวน 81 คน

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
นำคณะจากโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๘๑ คน
เข้าเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ โดยมี
ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง ชื่นชม ตำแหน่ง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชมในครั้งนี้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

07 เม.ย. 2567 - 07 เม.ย. 2567

Messenger