ปฏิทินกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
หน่วยงาน: กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

13 พ.ค. 2567 -

พบแพทย์และรับยา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

Caption

หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

23 พ.ค. 2567 - 23 พ.ค. 2567 ห้องประชุมชั้น 5 กรมศิลปากร เทเวศร์ เวลา 13.00 - 15.30 น.

กิจกรรม เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์ .
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

18 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567

กิจกรรมเส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงก่อนประวัติศาสตร์
หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อุดรธานี

22 พ.ค. 2567 -

Messenger