ปฏิทินกิจกรรม

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (09.30น.)

อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 160 คน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะจากอำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ จำนวน ๑๖๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมี ว่าที่ ร.ต. รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

21 ก.ย 2566 - 21 ก.ย 2566

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก (13.00น.)

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก (13.00น.)

วันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
คณะจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐๐ คน
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์
และว่าที่ร.ต.รุ่งเรือง ชื่นชม พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์

06 ก.ย 2566 - 06 ก.ย 2566

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับ ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ฉบับ ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย อักษร ก ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2537. 311 หน้า.
หนังสือรวบรวมคำ อธิบายความหมายของคำในประวัติศาสตร์ไทย ประกอบด้วย คำต่างๆ ขึ้นต้นด้วย อักษร ก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ชื่อราชธานี เมืองหลวง จังหวัดและเมืองโบราณ ชื่อหน่วยราชการในสมัยโบราณ สนธิสัญญา กฎหมาย ฯลฯ เช่น กกุธภัณฑ์ กงสุล กบฏญาณวิเชียร เป็นต้น
959.3003
ร419ส
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

29 ส.ค. 2566 -

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. กีฬาภูมิปัญญาไทย : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560. หน้า. ภาพประกอบ.
เป็นหนังสือชุดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 7 เล่ม เนื้อหาภายในเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาภูมิปัญญาไทย ความหมาย ประเภท เกณฑ์การขึ้นทะเบียน และกีฬาภูมิปัญญาไทยที่การขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553-2558 ประกอบด้วย การเล่นพื้นบ้าน 8 ชนิด เกมพื้นบ้าน 4 ชนิด กีฬาพื้นบ้าน 17 ชนิด และศิลปะการป้องกันตัว 5 ชนิด
306.4
ส145ก
ฉ.1- ฉ.2
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

29 ส.ค. 2566 -

แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน
เรื่อง ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักวาล :
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2560. 112 หน้า. ภาพประกอบ.
เป็นหนังสือชุดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จำนวน 7 เล่ม เนื้อหาภายในเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล การขึ้นทะเบียน ความหมาย ประเภท เกณฑ์การขึ้นทะเบียน ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2553-2558 ได้แก่ อาหารและโภชนาการ 20 รายการ การแพทย์แผนไทย 9 รายการ โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ 1 รายการและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 6 รายการ
306.4 ส145ค
ฉ.1- ฉ.2
ห้องค้นคว้า

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

29 ส.ค. 2566 -