ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็ก

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็ก ณ ห้องหนูรักหนังสือ กิจกรรมประกอบด้วย ระบายสีภาพ ชมภาพยนต์การ์ตูน

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

17 มิ.ย. 2565 -

อธิบดีกรมศิลปากร รับมอบเงินสนับสนุนการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
          เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

          พระเจดีย์บนเขารูปช้าง เป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญ คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียรคิรี (บุญสังข์) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจดีย์บนเขารูปช้างจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นโบราณสถานและยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน นอกจากนี้ พื้นที่บริเวณเขารูปช้างเองยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากสามารถมองเห็นเมืองสงขลาและพื้นที่โดยรอบ จึงถูกใช้เป็นพื้นที่ตั้งค่ายสมัยศึกไทรบุรี เมื่อราว พ.ศ.๒๓๘๑ และสมัยสงครามเอเชียบูรพาเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ จากความสำคัญดังกล่าว กรมศิลปากรได้ขึ้นประกาศทะเบียนพระเจดีย์บนเขารูปช้างเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ หน้า ๓๗๑๔

          ด้วยคุณค่าและความสำคัญดังกล่าว จังหวัดสงขลาจึงมีแผนในการพัฒนาโบราณสถาน เจดีย์บนเขารูปช้าง ร่วมกับหน่วยงานและภาคเอกชน อาทิ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด เพื่อให้มีการบูรณะ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานให้มีความมั่นคง แข็งแรงเสริมสร้างคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และพัฒนาศูนย์รวมจิตใจของประชาชนให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยจังหวัดมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำรายละเอียดผังรูปแบบรายการบูรณะเสริมความมั่นคงเจดีย์บนเขารูปช้างและจัดหางบประมาณดำเนินโครงการเป็นจำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และจัดพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการบูรณะเจดีย์บนเขารูปช้างระหว่าง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กับ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ การตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของภาคส่วนต่าง ๆ อันนำไปสู่การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป          ต่อมาเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางเข้าชมนิทรรศการ “คุณ เรา เขาแดง : THE STORY OF KHAO DAENG” ณ บ้านเขียนเจริญ (ร้านน้ำชาฟุเจาเดิม) ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในการนี้ อธิบดีกรมศิลปากรได้ให้คำแนะนำ และแนวทางเกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ภารกิจของหน่วยงาน และการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ

-----------------------------------------------------
ที่มาของข้อมูล fad11songkhla

หน่วยงาน: กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

14 มิ.ย. 2565 -

พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี๒๕๖๕ แบ่งเป็น

๑. การจัดนิทรรศการพิเศษ รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

 ๒. กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง

โดยจัดพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ และกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย และการบรรยายนำชม ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและการกล่าวปาฐกถาพิเศษ กรมศิลปากร บทบาทงานอนุรักษ์ วรรณกรรม ศิลปกรรม สู่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รามายณะ : จากวรรณกรรมสู่เรื่องราวบนทับหลัง วิทยากรโดยนายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม) นายธนโชติ เกียรติณภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินรายการโดย นางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

และกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ปราสาทพิมาย บรรยายนำชมเรื่องราว รามายณะ ณ ปราสาทพิมาย โดยนางสาววิลาสินี แช่มสะอาด นักโบราณคดีชำนาญการ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และการบรรยายนำชมทับหลังรามายณะ ที่พบจากปราสาทพิมาย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย โดย นางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ชำนาญการ

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย นครราชสีมา

29 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566