ปฏิทินกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 2 เรื่อง “วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง”
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

07 พ.ย. 2565 -

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 1 เรื่อง "ลอยกระทงมีมาแต่เมื่อไร ทำเพื่ออะไร"
หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

07 พ.ย. 2565 -

สื่อประชาสัมพันธ์ธงชาติไทย ปี ๒๕๖๕

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ

05 พ.ย. 2565 -

กิจกรรมเล่านิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้

วันนี้ ห้องหนูรักหนังสือ มีกิจกรรมดีๆ อีกแล้วสำหรับน้องๆ อนุบาลวัยเรียนรู้
1. กิจกรรม "อ่านนิทานให้น้องฟัง" เรื่อง "ทำไม ช.ช้างจมูกยาว" แนะนำร้องเพลงช้างให้ถูกต้อง "เพลงที่ได้รับรางวัลเพลงแห่งเอเชีย" เสริมสร้างจินตนาการ
และส่งเสริมการรักการอ่าน เน้นเนื้อเรื่องแฝงข้อคิดและนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวัน
2. กิจกรรมระบายสีภาพที่ชื่นชอบ ส่งเสริมกล้ามเนื้อมือแข็งแรง เสริมสร้างจินตนาการ การรู้จักและใช้สี
3. กิจกรรมเล่นสนุก ส่งเสริมให้เด็กเล่นอย่างมีความสุขผ่านของเล่นพัฒนาการเด็ก เรียนรู้การเข้าสังคม และรู้จักแบ่งปัน
4. กิจกรรมอ่านหนังสือที่ชื่นชอบ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักการอ่าน สามารถเลือกหนังสือที่ชอบมาเปิดดูได้ตามความต้องการ

หน่วยงาน: หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา

23 ก.ย 2565 -

โรงเรียนเทศบาล ๒ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนเทศบาล ๒ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๕ - ๖ เข้าศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์  ในครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ประจำห้องให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้

หน่วยงาน: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

26 ส.ค. 2565 -