ปฏิทินกิจกรรม

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๘๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘)  โดยได้ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

17 ม.ค. 2562 -

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

          วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวตอนรับ นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองโบราณโนนเมือง” โดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทำความสะอาดบริเวณรอบเมืองโบราณโนนเมือง โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

02 เม.ย. 2562 -

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

          ประมวลภาพกิจกรรมอบรมจัดตั้งอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมภูนาคำรีสอร์ท อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๘ ราย

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

11 ก.ค. 2562 -

โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

พบโบราณวัตถุระหว่างการขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานธาตุบ้านหนาด

           เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายธนกร เลิศอนันต์ ได้แจ้งทางโทรศัพท์ว่าขุดพบพระพุทธรูปบุทอง จำนวน ๑ องค์ ดังนั้น วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ จึงได้เดินทางไปรับโบราณวัตถุกลับมาเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ ๙ ขอนแก่น และในวันเดียวกันนั้นก็ได้พบพระพุทธรูปบุเงินจากบริเวณเดียวกันเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ องค์ด้วย จากการสัมภาษณ์ข้อมูลชาวบ้านทราบว่าบริเวณศาลาที่อยู่ด้านหน้าธาตุในปัจจุบันเคยเป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปมาแต่เดิม และเคยมีการลักลอบขุดหาของมีค่าบริเวณศาลาหลังนี้ สันนิษฐานว่าพระบุทั้ง ๒ องค์ อาจจะปะปนมากับดินที่ัลักลอบขุดศาลาดังกล่าว ปัจจุบันได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มโบราณคดีเรียบร้อยแล้ว

 

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

22 ก.พ. 2556 -

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ครั้งที่3

อังคาร, 25 มีนาคม 2556,  1:00 - 10:00

 

อบรมผู้ใช้งานระบบสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 โดยเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-2222222

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

25 มี.ค. 2556 - 23 มี.ค. 2556

Messenger