ปฏิทินกิจกรรม

อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

             วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมแหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสาวเบญจพร คล้ายเกตุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ เป็นวิทยากรนำชม

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

31 ส.ค. 2561 -

ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชัยนันท์  บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น , นายธนภัทร  จิตสุทธิผล ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขโบราณสถานวัดโพธิ์ชัย บ้านนาพึง ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยนายรังสรรค์ วัฒนพานิช นายอำเภอนาแห้ว กล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

12 ก.ย 2561 -

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ วัดสิทธิการาม บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำผังโบราณสถานและนำเสนอประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

 วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ วัดสิทธิการาม บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดทำผังโบราณสถานและนำเสนอประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

15 ม.ค. 2562 -

สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น โดยกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ได้ออกสำรวจพื้นที่ กู่โนนแท่น บ้านบึงสวาง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๕๒ หน้า ๓๖๘๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘)  โดยได้ดำเนินการสำรวจเพื่อปรับปรุงผังโบราณสถานกู่โนนแท่นให้เป็นปัจจุบัน

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

17 ม.ค. 2562 -

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๒

          วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี ๒๕๖๒ ณ เมืองโบราณโนนเมือง ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายณัฐพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ กล่าวตอนรับ นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น กล่าวรายงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ความเป็นมาและความสำคัญของเมืองโบราณโนนเมือง” โดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทำความสะอาดบริเวณรอบเมืองโบราณโนนเมือง โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน: สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น

02 เม.ย. 2562 -

Messenger