อธิบดีกรมศิลปากร

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร

0 2225 1807
0 2623 5827
director_gen@finearts.go.th

ประวัติการศึกษา

๑) ปริญญาบัตร: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สาขาการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๖

๒) ปริญญาโท: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓) ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการรับราชการ

- พ.ศ. ๒๕๒๗  บรรจุรับราชการเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗  ในตำแหน่งนักโบราณคดี ๓ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

- พ.ศ. ๒๕๓๙  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

- พ.ศ. ๒๕๔๑  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก

- พ.ศ. ๒๕๔๒  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

- พ.ศ. ๒๕๔๓  ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ ๑๐ สงขลา

- พ.ศ. ๒๕๔๕  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา  

- พ.ศ. ๒๕๔๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี

- พ.ศ.๒๕๕๗  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา

- พ.ศ. ๒๕๖๐  รองอธิบดีกรมศิลปากร

- พ.ศ. ๒๕๖๑  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม