รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

นายวสันต์ เทพสุริยานนท์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี

-
-
-