...

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕"
 
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
 
ณ  หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 
 
นายพีรพน  พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นประธานในพิธี
 
         มีกิจกรรมสันทนาการของเยาวชนพิการ เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูล นั่งรถไฟฟ้าทัศนศึกษาโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและเข้าชม โบราณวัตถุ  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
 
       นโยบายการดำเนินการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเยาวชนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓
        พันธกิจที่ ๒ : ส่งเสริมให้คนพิการ องค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค
        พันธกิจที่ ๓ : ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม

(จำนวนผู้เข้าชม 647 ครั้ง)