...

ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กำหนดการปฏิบัติธรรม ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.     พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน  ณ ลานวัดพระบรมธาตุ
                         - ทำวัตถุเย็นและสวดมนต์   เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุสามรอบ
เวลา ๑๖.๐๐ น.     เดินธรรมยาตราจากวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ข้ามสะพานกำแพงเพชร
                         - พักสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
                         - ออกเดินธรรมยาตรา ผ่านศาลหลักเมือง สวดพระคาถาชินบัญชร  ณ  ศาลหลักเมือง
                         - เดินทางสู่วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตร ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
เวลา ๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

กำหนดการปฏิบัติธรรม ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น.     พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน  ณ ลานวัดพระบรมธาตุ
                         - ทำวัตถุเย็นและสวดมนต์   เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุสามรอบ
เวลา ๑๖.๐๐ น.     เดินธรรมยาตราจากวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ข้ามสะพานกำแพงเพชร
                         - พักสวดมนต์ที่วัดพระแก้ว ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
                         - ออกเดินธรรมยาตรา ผ่านศาลหลักเมือง สวดพระคาถาชินบัญชร  ณ  ศาลหลักเมือง
                         - เดินทางสู่วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
เวลา ๑๘.๐๐ น.     ทำวัตร ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
เวลา ๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น.     ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม
เวลา  ๐๕.๓๐ น.    ออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
เวลา ๑๑.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.     ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา
เวลา ๒๐.๐๐ น.     เวียนเทียน
เวลา ๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๐๐ น.     ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม
เวลา ๐๕.๓๐ น.     ออกบิณฑบาต
เวลา ๐๗.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม  แผ่เมตตา
เวลา ๑๑.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น.     พิธีมอบเกียรติบัตรพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 1050 ครั้ง)