...

โครงการพิเศษเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเทศกาลประจำปีของไทย จัดโดยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
 "วันวิสาขบูชา" ตรงกับวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตรงกับวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย และเป็นวันสำคัญของโลก
         อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์และสามเณร  ณ  ศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดพระสี่อิริยาบถ
         ช่วงบ่ายมีกิจกรรม ฟังเทศก์ ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมวันสำคัญครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ เนื่องจากเป็นการฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี จึงขอน้อมนำหลักสอนทางพุทธศาสนามาปฏิบัติ คือ อริยสัจ ๔
         ๑. ทุกข์ คือสภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ได้แก้ ชาติ (การเกิด)  ชรา (การแก่) มรณะ (การตาย)
         ๒. สมุทัย คือสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
         ๓. นิโรธ คือความดับทุกข์
         ๔. มรรค คือแนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์

(จำนวนผู้เข้าชม 999 ครั้ง)