...

โครงการอบรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๕ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพชร
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการครั้งนี้จำนวน ๔ โรงเรียน (นักเรียนรวม ๘๐ คน) ดังนี้
๑. โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน                                         ๒. โรงเรียนเทศบาล ๓                
๓. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง๔ (บ้านใหม่ศรีอุบล)            ๔. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
 
หัวข้อการบรรยาย
- "กำแพงเพชร มรดกไทย มรดกโลก" โดยนายปฐม ระสิตานนท์  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
- "เรียนรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์" โดย นายสมัย  เชื้อทอง  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
- "การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีเมืองมรดกโลกกำแพงเพชร" โดย นายธนสิทธิ์ คชศิลา นักโบราณคดีชำนาญการ
-  ศึกษาโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  โดย น.ส.พิพิศุทธิ์  ชูสุข และ น.ส.วิรงค์รอง  เกตุทิม นักวิชาการวัฒนธรรม
 

(จำนวนผู้เข้าชม 1105 ครั้ง)