ร่าง ประกาศกรมศิลปากร เเรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานหอจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( จำนวนเงิน 2,864,200 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง)