ประกาศกรมศิลปากร เรือง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อโครงการ จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 20 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน(เป็นเงิน 2,498,000 บาท)

(จำนวนผู้เข้าชม 622 ครั้ง)