ระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ในโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

(จำนวนผู้เข้าชม 536 ครั้ง)