อาคารราชินูทิศ ถนนโพธิ์ศรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง              ถนนโพธิ์ศรี  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี

พิกัดแผนที่       แผนที่ระวาง  5543  I  มาตราส่วน  1: 50,000

                   พิมพ์ครั้งที่  1 -RTSD  ลำดับชุด  L  7017

                   พิกัดกริด  48  QTE  647263

                   เส้นรุ้ง  ๑๗  องศา  ๒๔  ลิปดา  ๔๐  ฟิลิปดา  เหนือ

                   เส้นแวง  ๑๐๒  องศา  ๔๗  ลิปดา  ๐๕  ฟิลิปดา  ตะวันออก

 

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

                   ๑.อาคารราชินูทิศ

 

ประวัติสังเขป

                   สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๓  โดยพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร  สมุหเทศาภิบาล  สำเร็จราชการมณฑลอุดร  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนนารีอุปถัมภ์  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๖๘  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ ราชินูทิศ “ จึงเป็นชื่อเรียกของอาคารสืบมา

 

ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม

                   เป็นอาคาร  ๒  ชั้น  ทรงยุโรป  ก่ออิฐถือปูน  หลังคาทรงปั้นหยา  มีมุขยื่นด้านหน้า  ซุ้มประตู-หน้าต่าง  ก่อเป็นวงโค้ง ( ARCH ) สภาพสมบูรณ์และมีความสวยงาม

 

อายุสมัย          ในปี พ.ศ.  ๒๔๖๓  หรือประมาณ  ๘๑  ปี  มาแล้ว

 

ประเภทโบราณสถาน

                   อาคารโรงเรียนนารีอุปถัมภ์

 

ลักษณะการใช้งานในปัจจุบัน

                   เป็นสำนักงานของศึกษานิเทศก์จังหวัดอุดรธานี ( ชั่วคราว ) มีโครงการจัดตั้งเป็นอาคารพิพิธภัณฑสถานประจำเมืองอุดรธานี

 

การดำเนินงาน

                   ๑.มีการปรับปรุงอาคารบางส่วนเพื่อเป็นสำนักงานศึกษานิเทศก์จังหวัดอุดรธานี

 

การขึ้นทะเบียน

                   ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน  ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๑๕  ตอนพิเศษ  ๔ ง.  วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๑  พื้นที่ประมาณ  ๑๑  ไร่  ๒  งาน  ๕๖  ตารางวา

 

ที่มาของข้อมูล

                   ๑.ราชกิจจานุเบกษาเล่ม๑๑๕  ตอนพิเศษ ๔ ง.หน้า ๑  วันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๔๑.

                   ๒.สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ที่  ๗ ขอนแก่น , ทำเนียบโบราณสถานอีสานบน ,เอกสารอัดสำเนา ,  ๒๕๔๒

(จำนวนผู้เข้าชม 989 ครั้ง)