ฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสิมในจังหวัดขอนแก่น
ฮูปแต้มเรื่องพระเวสสันดรชาดกบนผนังสิมในจังหวัดขอนแก่น
ผู้เรียบเรียง : นายภีมเดช ด้วงบาง นักศึกษาสหกิจศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ผู้ตรวจแก้ : นางสาวกุลวดี สมัครไทย
นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
#บทความ #องค์ความรู้ทางวิชาการ #กรมศิลปากร #สำนักศิลปากรที่๘ขอนแก่น(จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง)