หินช้างสี1
องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง หินช้างสี  
โดยนางสาวกุลวดี  สมัครไทย
นักโบราณคดีชำนาญการ
สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
#หินช้างสีไม่ได้มีแค่จุดชมวิว
#ขอนแก่น #เที่ยวขอนแก่น #รีวิวขอนแก่น(จำนวนผู้เข้าชม 683 ครั้ง)