พระธาตุนารายณ์เจงเวง วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง ตำบลนาเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เรียบเรียงโดย นายดุสิต ทุมมากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
(จำนวนผู้เข้าชม 2493 ครั้ง)