...

โบราณสถานอุโบสถและเจดีย์วัดช่างฆ้อง
โบราณสถานอุโบสถและเจดีย์วัดช่างฆ้องหรือวัดศรีพูนโต  ถนนลอยเคราะห์  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ บูรณะแล้วเสร็จไปอีกแห่ง   โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๓,๔๕๐,๐๐๐.-บาท จาก Asset World Corporation บริษัทในเครือกลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่นหรือ TCC. และจะดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถานแห่งนี้ในโอกาสต่อไป  ขอขอบพระคุณภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้  ให้กลับมามีความมั่นคง แข็งแรง สวยงาม เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไปครับ(จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง)