...

พระแก้วเวียงยวม
องค์ความรู้เรื่อง : พระแก้วเวียงยวม
เรียบเรียงโดย : นายสายกลาง  จินดาสุ
                       นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่(จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง)