...

โบราณคดีเวียงลอ EP.2
องค์ความรู้เรื่อง : โบราณคดีเวียงลอ EP.2
          “เมืองโบราณ เวียงลอ” ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่พื้นที่การปกครองตำบลลอและตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ชื่อพื้นที่นี้ว่า “พันนาลอ” 1 ใน 36 พันนา ของเมืองพะเยาในครั้งตั้งเมืองพะเยาโดยขุนจอมธรรม ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 มีอาณาเขตครอบคลุม ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิง อาณาเขตครอบคลุมถึงเมืองเทิง ถึงพื้นที่บางส่วนในพื้นที่อำเภอเชียงของในปัจจุบัน
          เวียงลอ ปรากฏชื่อ ใน ปี พ.ศ. 1663 ในสมัย ขุนเจือง ได้ศึกแกวมาติดเมืองหิรัญนครเงินยาง...
(จำนวนผู้เข้าชม 335 ครั้ง)