...

เมืองโบราณเวียงลอ
องค์ความรู้ทางโบราณคดี เรื่อง : ลักษณะทางกายภาพ และข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ EP.1 เมืองโบราณเวียงลอ ตำบลลอ และตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
โดย : นายจตุรพร  เทียมทินกฤต
         นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่
 -------------------------------------------------------
อ้างอิง
ประชากิจกรจักร,พระยา. พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ:คลังวิทยา,2516.
วราวุธ ศรีโสภาค. (2538) ชุมชนโบราณที่มีคู-คันดินล้อมรอบในลุ่มน้ำแม่อิง : การศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานและความสัมพันธ์ในระบบโครงสร้างสังคมเมือง . มหาวิทยาลัยศิลปากร/กรุงเทพฯ.
ศิลปากร,กรม. รายงานการขุดค้น เมือง กำแพงเมือง  เวียงลอ (หลุมขุดค้นที่ 1-8). สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน.(เอกสารอัดสำเนา)
สุจิตต์  วงษ์เทศ บรรณาธิการ.ประชุมจารึกเมืองพะเยา.กรุงเทพฯ:มติชน,2538.
“--------------------------------“.  ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม เมืองพะเยา. กรุงเทพฯ:มติชน,2538.


(จำนวนผู้เข้าชม 1449 ครั้ง)