...

อบรมพระสังฆาธิการ, ฆราวาสผู้สนับสนุนวัด และช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้จัดโครงการถวายความรู้ในการดูแลทรัพย์สินที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมภายในวัดของพระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดและการอบรมช่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เรื่อง "การบำรุงรักษาและดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ" ณ ห้องประชุมอาทิตยราช โรงเรียนเมธีวุฒิกร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

(จำนวนผู้เข้าชม 1061 ครั้ง)