...

ขุดตรวจ วัดกลาง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

โครงการ : ขุดแต่งขุดค้นทางวิชาการเพื่อออกแบบบูรณะโบราณสถานวัดกลาง

 

             วัดกลาง (ร้าง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙   ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ โบราณสถานที่สำคัญประกอบด้วย โบสถ์ กำแพงแก้ว และเจดีย์ ปัจจุบันโบราณสถาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

                     กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้ดำเนินการปักหมุดเขตที่ดินโบราณสถาน และดำเนินการขุดค้นโบราณสถาน วัดกลาง (ร้าง) เพื่อออกแบบบูรณะ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 854 ครั้ง)