...

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (กิจกรรมการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม)
วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (กิจกรรมการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม) จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง)