...

ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 105 ครั้ง)