...

ประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)