...

ประชุมพร้อมตรวจพื้นที่โบราณสถานสระมะโนรา เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี นางสาวมนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน สำนักสถาปัตยกรรม และคณะทำงาน ร่วมประชุมพร้อมตรวจพื้นที่โบราณสถานสระมะโนรา เพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง)