...

การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
• ประกาศสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี •
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกได้ เพื่อการจ้างบุคคลเป็นพนักงาน (งานจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
☆ บัดนี้ได้ทำการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 7 คน ตามลำดับดังนี้
1. นางสาวกัลยาภรณ์ รุ่งเรืองวงศ์
2. นางกัญญาลักษณ์ วงษาสุข
3. นางสาวสุชาดา ฉายแสง
4. นางสาวเกศินี ศรีทอง
5. นางสาวณัฐมน นาคประนม
6. นางสาวชญานี ขันตี
7. นางสาวภัคมน รัตนนนท์
☆ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการและเข้ารับการปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


(จำนวนผู้เข้าชม 1070 ครั้ง)