...

วัดธรรมิการาม (ค้างคาว)
.. วัดธรรมิการาม (ค้างคาว) ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี..
สิ่งสำคัญ ๑. โบสถ์ ๒. วิหาร ๓. เจดีย์
...วัดธรรมิการาม สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๖ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เดิมเป็นวัดป่า มีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงเรียกว่าวัดค้างคาว ปัจจุบันไม่มีแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดธรรมมิการาม ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๔๖
... สภาพปัจจุบัน โบราณสถานได้รับการบูรณะแล้ว
ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนังวัดธรรมิการามปรากฏอยู่ที่ฝาผนังภายในอาคารของวัดสองแห่งคือ ๑. จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ เป็นภาพวาดอยู่เหนือระดับกรอบบนของประตูและหน้าต่างภายในพระอุโบสถทั้งสี่ด้าน เป็นเรื่องพุทธประวัติ ไม่ปรากฏชื่อศิลปินผู้วาด ๒. จิตกรรมฝาผนังภายในวิหาร เป็นภาพวาดอยู่เหนือระดับกรอบบนของประตูและหน้าต่างภายในพระวิหารทั้งสี่ด้าน เป็นภาพวาดเรื่องทศชาติ รูปแบบของการวาดเป็นแบบท้องถิ่น จิตรกรรมทั้งสองแห่งอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จากการพิจารณาน่าจะเป็นภาพที่วาดอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๙๔ – ๒๔๕๓) รูปแบบจิตรกรรมเป็นแบบ “หลวง” สมัยรัตนโกสินทร์
การขึ้นทะเบียน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ พิเศษ ๒๕ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๒
(ที่มา : ทะเบียนโบราณในเขตสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี)
(จำนวนผู้เข้าชม 458 ครั้ง)