...

วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
++ วัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี++ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาพระอุโบสถหลังเดิมชำรุด ทรุดโทรมใช้การไม่ได้ ทางวัดจึงได้จัดสร้างขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และได้ก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ลักษณะรูปแบบศิลปกรรม : พระอุโบสถ(เก่า) และกำแพงแก้ว เป็นอาคารทรงโรงศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ผนังก่ออิฐถือปูนขัดด้วยปูนตำ โครงหลังคาเป็นไม้ทั้งหมด มีช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ทำด้วยไม้สักแกะสลัก ภายในอาคารปูด้วยกระเบื้องดินเผา บนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดต่างๆเป็นชุดหมู่ จำนวน ๘ องค์ องค์ประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยประทับนั่งบนบัลลังก์ฐานสิงห์ ด้านหน้าพระประธานประกอบด้วยพระสาวก ๒ องค์ อยู่ทางด้านซ้ายและขวาพระหัตถ์หันพระพักตร์เข้าหาพระประธาน ตรงกลางด้านหน้าพระประธานประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหันพระพักตร์ไปทางเดียวกับพระประธาน ส่วนเจดีย์เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานเขียงในผังจัตุรัส ก่ออิฐถือปูน กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๙ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ประติมากรรมภายในอุโบสถ โดยสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ตามโครงการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัย และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าสัก " โครงการอนุรักษ์จิตกรรมและประติมากรรมวัดโบสถ์ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี " (ที่มา : ทะเบียนโบราณสถาน ในเขตสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ) - เจดีย์กลางน้ำเมืองระยอง ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัด และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพบูชา

(จำนวนผู้เข้าชม 521 ครั้ง)