...

นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายนำชมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายนำชมให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โบราณสถานปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง)