...

การดำเนินการติดตั้งป้ายประวัติโบราณสถานและพรบ.โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยหัน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
การดำเนินการติดตั้งป้ายประวัติโบราณสถานและพรบ.โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยหัน ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

(จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง)