...

วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับกรมศิลปากร
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายพรธรรม ธรรมวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร พร้อมด้วยนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่และเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากับกรมศิลปากร เพื่อพิจารณาการออกแบบภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในเขตโบราณสถาน ณ ปราสาทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน คูเมืองกำแพงเมืองนครราชสีมา และปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)