...

8 กันยายน 2565 การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและชุมชน
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทให้แก่บุคลากรในสังกัด หลักสูตร “การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและชุมชน” ต่อสังคมในสถานการณ์ใหม่ New normal ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา และห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
.
กิจกรรมวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕
.
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
.
บรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน” โดยนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา
.
บรรยายเรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนายอุษณะ อำนาจสกุลฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ กรมศิลปากร
.
บรรยายเรื่อง “การจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ของกรมศิลปากร” โดยนายอาทิตย์ ธรรมานุรักษ์กิจ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร
.
บรรยายเรื่อง “การแก้ไขปัญหาการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด” โดยนายนิติกรณ์ แนมจันทร์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบการบริหารพัสดุ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
.
บรรยายเรื่อง “การสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่งานจิตอาสาภาคประชาชน” โดยทีมงานวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ “รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ประกอบด้วย
 ๑. นางเอื้อมพร ช่วยเกิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กอง ๓ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
 ๒. ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย รอง สว.กก.สสน.บก.ป. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๓. นายวีสวัสดิ์ ศิริสุรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 740 ครั้ง)