...

เรื่อง วันเต่าโลก
ส่งเสริมการอ่านผ่าน Facebook กับหอสมุดแห่งชาติชลบุรี
เรื่อง วันเต่าโลก
องค์กร American Tortoise Rescue ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์เต่า และเต่าทะเล ต้องการปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างองค์ความรู้เรื่องเต่าให้กับประชาชนทั่วโลก จึงกำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day)และเริ่มเฉลิมฉลองมาตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2545 เป็นปีแรก
เต่าทะเล (Turtle) และเต่าบก (Tortoise) ทั้ง 2 สายพันธุ์มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกัน คือ เต่าทะเลจะอาศัยอยู่ในน้ำเพียงบางครั้ง มีอายุขัยประมาณ 40 ปี ในขณะที่เต่าบกจะอาศัยอยู่บนพื้นดินเท่านั้น มีขนาดใหญ่กว่าเต่าทะเลและมีอายุขัยได้มากถึง 300 ปี ในประเทศไทยมีการแพร่กระจายของเต่าทะเลจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน และเต่ามะเฟือง แต่กลับพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียง 4 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่าหญ้า เต่าตนุ และเต่ากระ ปัจจุบันเต่าทะเลได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์เหล่านั้นด้วย
ที่มา 23 พฤษภาคม – วันเต่าโลก. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2566, จาก: https://thestandard.co/onthisday23may/
ทำไมต้อง "วันเต่าโลก" 23 พ.ค.ของทุกปี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2566, จาก: https://www.thaipbs.or.th/news/content/327990

(จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง)